Nummer 6

Värderingar i skolan

Vad är värderingar?

Värderingar är de grundläggande värden och föreställningar vi har om vad som är bra /dåligt eller vad som är önskvärt/icke önskvärt, vackert/fult eller tillåtet/icke tillåtet.

Utifrån våra värderingar tar vi ställning för eller emot. Detta ställningstagande påverkar våra handlingar och visar sig som ett beteende.

Hanne Stichel

Altaleda träffar Hanne Stichel, präst inom Svenska kyrkan, för att diskutera värderingar, något som man i hennes yrke ofta får tillfälle att prata om med sina medmänniskor.

Hanne menar att du som ledare, medarbetare eller människa måste våga ställa frågan då och då: Är jag sann i mig själv?

Handlar jag i riktning mot mina värderingar?

Är jag lojal mot mig själv och organisationen som jag företräder?

Tankfull

Att leda andra bygger på att kunna leda sig själv först och främst och en klok ledare agerar inifrån och ut.

Detta innebär att du behöver ställa dig själv frågor kring vilka värderingar som ska styra ditt ledarskap. Vad är viktigt för dig och vilken sorts ledare vill du vara för dina medarbetare?

Boj som guppar på vattnet

Människor ser världen genom ett filter, utifrån den bakgrund, samt de erfarenheter och värderingar som de fått med sig genom uppväxten- kanske från föräldrar, skola, vänner osv.

Detta filter styr individens val och agerande.

Två medarbetare som till synes har samma förutsättningar och ställs inför samma scenario, kommer att agera helt annorlunda, beroende av de attityder och värderingar de styrs av. Detta kommer också leda till helt olika slutresultat.

Samtal om värderingar

Hur lyckas du som ledare att få alla medarbetare att styra åt samma håll, utan att behöva detaljstyra deras arbete eller kontrollera prioriteringar eller kvaliteten på leveranserna?

Ett sätt att lösgöra individers inneboende potential är att arbeta med värdebaserat ledarskap.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.