Även en ledarskapsutbildning som UGL, som är en av Sveriges populäraste utbildningar kopplat till ledarskap, behöver uppdateras och ses över med jämna mellanrum. Den nya versionen heter UGL 2008.

Sedan den första kursen genomfördes år 1981 är Försvarshögskolan, FHS, ansvariga för utbildning av handledare, upprätthållande av handledarregister samt för utbildningen generella pedagogiska upplägg samt innehåll. De är därmed också ansvariga för framtagandet av denna nya version.

Samarbete kring version 2008

Den nya versionen för utbildning i ledarskap togs fram i Samarbete med Karolinska Institutet för uppnåendet av en hög kvalitet på det vetenskapliga arbetet kring kursen.

UGL 2008 var klart för användning hösten 2007 och handledare började certifieras på det nya kursmaterialet under samma period. Grunden avseende metodik och pedagogik kommer att bygga på nuvarande version av utbildningen.

Förändringar i UGL 2008

Förändringar som sker inkluderar att betoningen på gruppdimensionen förtydligas, avsnittet om värderigar utökas samt fördjupas genom teori kring värdegrunder och praktiska exempel och det omfattande avsnittet om kommunikation kommer att uppdateras och omformas helt.

En fulltständing översyn genomförs också av området ledarskap så att utbildningsmaterialet på detta område överensstämmer med kursen Utvecklande ledarskap.

Ett nytt avsnitt kopplat till perspektivet manligt och kvinnlig tillförs, det är många som idag till exempel är intresserade av kvinnligt ledarskap. I samband med detta tillförs även ett avsnitt om mångfaldsaspekter.

I den nya versionen kommer även avsnittet rörande stress att fördjupas med olika bredduppgifter. Detsamma gäller avsnittet om konflikt och konflikthantering.

Kopplat till grupper kommer avsnittet om grupper och deras utveckling att korrigeras och uppdateras, begreppet med roller kommer att tillföras, liksom begreppet makt i grupper.

Avslutningsvis om UGL 2008

På det hela taget kan man säga att inriktningen på grupper, ledarskapsutveckling och relationer kommer att vara densamma, att materialet kommer att få en översyn precis som vi ibland lämnar in vår bil på underhåll och summa summarum att denna utbildning ska fortsätta att vara i tiden. Om hur den nuvarande versionen av kursen upplevs kan du läsa om när en deltagare berättar om i min UGL-kurs. Du kan även läsa vanliga frågor om din UGL-kurs.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.