Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Utvecklande ledarskap > 360-graders inventering

Utvecklande ledarskap innehåller 360-graders inventering

I samband med utbildningen Utvecklande ledarskap genomförs en så kallad 360-graders inventering före ditt deltagande i själva kursen. Denna bedömning utgör en viktig grundsten i Utvecklande ledarskap och ger dig möjlighet att utvecklas vidare som ledare.

Genomförs innan kursen Utvecklande ledarskap

Inventeringen genomförs på din arbetsplats några veckor innan starten av kursen genom att du får tillsänt dig bedömingsunderlaget per mail eller i pappersform om du så önskar. Det hela fylls i av totalt sju personer, dels du själv som kursdeltagare på Utvecklande ledarskap samt av en överordnad, en sidordnad (medarbetare på samma nivå som du själv i din organisation) samt av fyra underordnade. Dessa övriga personer väljer du själv ut. Om du inte har detta antal kollegor på din arbetsplats kan du även välja personer ur din privata omgivning.

Personlig feedback som används under Utvecklande ledarskap

De ifyllda inventeringarna skickas sedan till Försvarshögskolan som sammanställer dessa innan din kurs. Vänligen notera att de ifyllda bedömningsinstrumenten endast används i ett utvecklande syfte och inte i någon form som ett verktyg för urval eller lönesättning. Formulären besvaras anonymt och sammanställs så att enskilda personer ej kan identifieras. Sammanställningen lämnas senare till dig personligen under din kurs och denna personliga feedback används sedan kursen om du väljer att dela med dig av den.

Formulärets innehåll

Formuläret som du och de övriga fyller i innefattar bland annat 41 frågor om olika beteenden som ryms inom den ledarstilsmodell som används inom Utvecklande ledarskap och sträcker sig från låt-gå-ledarskap till just utvecklande ledarskap. 20 frågor handlar om fackkompetens, chefskompetens, social kompetens och förmåga att hantera stress. Det finns även fyra frågor som mäter hur väl ditt ledarskap resulterar i arbetstillfredsställelse och kostnadsmedvetenhet.

Används endast under Utvecklande ledarskap

Som ovan nämnt lämnas inte de kodade bedömningarna som används i sambands med Utvecklande ledarskap ut till din arbetsgivare, utan används endast till din ledarutveckling och avidentifieras senare i databasen 2-3 månader efter kursen.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.