Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Situationsanpassat Ledarskap > Blanchard & Hersey

Situationsanpassat ledarskap enligt Blanchard & Hersey

Under 1900-talets senare årtionde fick situationsanpassat ledarskap ett nytt ansikte då Ken Blanchard och Paul Hersey introducerade det som kommit att kallas ”Det situationsanpassade ledarskapet”. Ett situationsanpassat ledarskap i deras bemärkelse utgick ifrån medarbetarnas beredskap, så kallad readyness på engelska, som den såg som den viktigaste situationsfaktorn.

Graden av beredskap är central i situationsanpassat ledarskap

Utifrån denna grad av bedömd beredskap hos medlemmarna i teamet eller gruppen anpassar sedan ledaren sitt ledarbeteende. Dessa två herrar hade två nyckelbegrepp som låg till grund för deras modell för situationsanpassat ledarskap. Det första är styrning som är lika med ett uppgiftsinriktat ledarskap. Det andra är stöd eller omtänksamhet som är liktydigt med relationsinriktat ledarskap.

Styrande och stödjande ledarskap

Graden av inrikting på antingen styrning eller stödjande, eller på båda samtidigt vare beroende av medarbetarnas kunskap, vilja och mod. Med individer som är okunniga, ovilliga och känner sig osäkra krävs en hög grad styrning, en tydlighet och riktning som skapar trygghet. Är gruppen man leder kompetent, har en hög grad av vilja och vågar gå i aktion, då behövs mindre styrning och så vidare. Det är några av grundtankarna i situationsanpassat ledarskap.

Fyra ledarstilar inom situationsanpassat ledarskap

Sina tankar om att anpassa ledarskapet till utvecklingsnivån hos gruppen har Blanchard & Hersey skrivit om i olika böcker. Paul Hershey har skrivit till exampel Situational Leader och Ken Blanchard bland annat boken The One Minute Manager. Genom att kombinera de två begreppen styrande och stödjande ledarskap uppstår fyra olika ledarstilar, fyra olika parkombinationer, hög styrning – lågt stöd med flera. De fyra stilarna har fått olika namn genom åren men kan till exempel benämnas styrande, coachande, stödjande respektive delegerande ledarskap.

Situationsanpassat ledarskap II

Senare vidareutvecklades modellen för situationsanpassat ledarskap av de två på var sitt håll och numera hittar du den för din ledarskapsutbildning oftast under namnet Situationsanpassat Ledarskap II som utvecklades vidare av The Blanchard Companies.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.