Artiklar

Vi människor tolkar världen olika, utifrån våra olika personligheter.

Genom att inom en organisation använda sig av analyser och olika verktyg kan vi lära oss att se vad varje persons unika personligheter kan tillföra i samarbete med andra.

Myers - Briggs Type Indicator®, förkortat MBTI, är ett formulär baserat på Carl Gustav Jungs personlighetsteori och utvecklat i USA av Isabell Myers och Katheringe C Briggs. MBTI ® är ett av världens mest använda personlighetstester och utvecklades för över 50 år sedan.

Formuläret används som ett instrument för självkännedom och personlig utveckling med tillämpningar i olika sammanhang.

Ingen bättre eller sämre

Inga personlighetstyper är bättre eller sämre än andra, vi är alla olika och kan bidra och komplettera varandras styrkor i specifika situationer.

Skapar förståelse

Verktyget används ofta vid grupputvecklingstillfällen, då en kartläggning kan skapa förståelse för hur de respektive gruppmedlemmarnas olika personligheter kan bidra  till resultatet.

Det kan underlätta för grupper att samarbeta och ha förståelse för olikheter. 

Olika dimensioner

MBTI är byggt kring olika skalor inom följande områden, där man anger sin preferens. 

Troligen känner du att du inte är så långt ut på skalan så att du enhälligt kan välja en ytterlighet, ofta känner man för både ock, men för det mesta faller sig någon av ytterligheterna mer naturlig för oss. 

Vad är din preferens inom följande områden?

- Vänder du dig inåt eller utåt för att få energi? 

- Föredrar du att arbeta med detaljer eller helhetssyn?

- Betraktar du fakta objektivt eller subjektivt?

- Strävar du efter en organiserad tillvaro eller mer spontan? 

- Ligger ditt intresse i det befintliga eller i det möjliga? 

- Hanterar du omvärdlen genom bedömning eller perception?

Våra personlighetstyper definierar oss inte, varje människa är mer nyanserad än så. Vi använder oss av alla dessa preferenser mer eller mindre.

Men vi föredrar vissa sidor, det faller sig naturligt och därför utgör de starkare sidor av vår personlighet. Våra svagare sidor är kanske sådan vi undviker att göra in i det längsta.

Grund för reflektion

Kartläggningen kan ge dig något att förhålla dig till. Det kan utgöra en grund för samtal i arbetsgruppen kring olika inlärningsstilar, olika ledarstilar eller hur man kan bemöta personer med en annan personlighetstyp.  

Genom att en hel grupp har genomfört en personlighetsanalys kan ni hitta sätt att kommunicera så att alla kan ta till sig informationen på sitt sätt och kan undvika missförstånd.

Det är också lättare att se vilka personer som kanske helst vill arbeta med vissa arbetsuppgifter, i de fall nya projekt ska startas osv. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.