Som ledare kan du påverka och engagera dina medarbetare på ett positivt sätt och skapa en konstruktiv arbetsmiljö. 

Vid Harvard University i USA har påverkansmodellen för Positive Power and Influence (PPI) tagits fram av forskare och ingår som en del i MBA-programmet i Harvard Business School. 

Med positiv påverkan kan du

- skapa engagerade medarbetare som arbetar lösningsorienterat och resultatinriktat

- driva förändringsprojekt

- skapa ett respektfullt arbetsklimat med färre konflikter

- framföra idéer till beslutsfattare och förankra dem i organisationen

Varför positiv påverkan?

Vilka påverkansstilar använder du oftast idag? Vilka påverkanstilar kan vara mer effektiva i vissa situationer? 

Använd rätt stil i rätt situation, till rätt medarbetare.

Fokuserar du på ett positivt och respektfullt förhållningssätt kan du bevara dina goda relationer samtidigt som du blir tydligare i ditt ledarskap. 

Positiv påverkansmodellen bygger på forskning vid Harvard University i USA, kring bland annat maktbeteenden och motivation. Forskningen visade att en positiv påverkan ger ett bättre inflytande över medarbetarna och ni når ett bättre resultat, istället för att använda sig av maktbefogenheter enligt tradition. 

Hur påverkar du andra idag?

Har du någon uppfattning om hur du påverkar andra idag och hur dina kollegor upplever att du påverkar dem? 

Påverkansstilar

Det finns två olika energier i påverkansstilarna. Push and Pull. Push bygger mer på en traditionell chefsstil där man övertygar och hävdar och Pull bygger mer på en coachande ledarstil där man överbrygger och attraherar. 

PUSH

Övertyga : Föreslå (ideer, förslag). Argumentera (fakta/logik som stöder eller talar emot)

Hävda: Uttrycka förväntningar (Tydlighet kring behov, krav). Värdera (positiva och negativa omdömen). Sätta villkor (belöningar, påtryckningar). 

PULL

Överbrygga : Involvera och stödja ( uppmuntrar delaktighet, frågar efter synpunkter). Lyssna (bekräftar, återspeglar). Visa Öppenhet (öppen, sårbar, medger misstag och osäkerhet).

Attrahera: Finna gemensam plattform (Visar på vikten av enighet, framhåller gemensamma värderingar). Frammana visioner (positivt bildspråk, får folk med sig genom positiva framtidsbilder)

 

 

 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.