LedarskapsutbildningSDI - Strength Deployment Inventory > Orsaker till konflikt

Orsaker till konflikt

Vi har tidigare talat om konflikt kopplat till SDI ® och att det i SDI ® finns sju olika motiverande värdesystem med olika drivkrafter och egenskaper. Dessa kan hjälpa oss att förstå bland annat orsaker till konflikt. De första fyra är Osjälvisk-Vårdande (markeras med blå färg), Direkt-Styrande (röd), Analytisk-Självständig (grön) samt Flexibel-Sammanhållande (markeras av färgerna blå, röd och grön). Tre av de sju är så kallade blandtyper; Direkt-Vårdande (blå-röd), Omdömesgill-Konkurrerande (grön-röd) samt Försiktig-Stödjande (blå-grön).

Utlösare av konflikt

Till vart och ett av dessa motivande värdesystem kan man koppla olika konfliktutlösare, med andra ord, orsaker till konflikt. Att känna till dessa underlättar en effektiv konflikthantering. Nedan följer några exempel på typiska konfliktutlösare för de olika motiverande värdesystemen.

Blå (osjälvisk – vårdande)

När det råder bristande respekt för:

 • Öppenhet
 • Förtroende
 • Hjälp till dem som behöver
 • Respekt för individer
 • Hänsynsfullt beslutsfattande
 • Människor som vill ge stöd men inte styra

Röd (direkt – styrande)

När det råder bristande respekt för:

 • Koncentration på uppgiften
 • Konkurrensinställning
 • Grundläggande frågor
 • Risktagande
 • Snabbt beslutsfattande
 • Människor som kan styra

Grön (analytisk – självständig)

När det råder bristande respekt för:

 • Kontinuerlig förbättring
 • Personlig duglighet
 • Självförtroende
 • Utvecklande idérikedom
 • Objektivitet
 • Hederlighet
 • Omsorgsfullt beslutsfattande
 • Människor som behöver tänka innan de svarar

Nav (flexibel – sammanhållande)

När det råder bristande respekt för:

 • Ömsesidigt beroende
 • Flexibilitet
 • Samarbete
 • Utveckling av synergieffekter
 • Enighet
 • Socialt beteende
 • Flexibilitet i beslutsfattande

Blandtyperna (Röd-Blå, Blå-Grön, Grön-Röd)

Blandtyperna kan komma i konflikt när de känner att andra brister i respekt för en av deras två huvudmotivationer. De kan också känna sig kluvna mellan de två. Till exempel kan en person med ”Röd-Blå” motiverande värdesystem känna sig kluven när han/hon behöver vara bestämd, men inte vill såra någon.

Kunskap om dessa utlösare av konflikt kan vara ett stort bidrag i din ledarskapsutveckling och i ditt växande som gruppmedlem.

Läs mer om konflikthantering, som inte är kopplat till SDI.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.