Guide till motivation

2. Klargör vad som saknas

Kompetensen att utföra en arbetsuppgift består av tre delar; vilja, kunnande och mod.

Klargör vad som bromsar dina medarbetare och agera därefter. Vill de inte? Har de inte tillräcklig kunskap? Eller vågar de inte?

Risk för slöseri med energi

Om du inte har klargjort vilken/vilka av de tre delarna som är problemet, är det lätt hänt att du slösar både med din egen och din medarbetares energi.

 

De olika delarna i kompetens

Kompetens består av kan, vill och vågar

Att känna sig inkompetent kan också minska en människas motivation drastiskt om han eller hon inte får rätt stöd.

Kompetens har traditionellt använts som ett begrepp för att beskriva en persons tekniska kunnande gällande något, men i detta fall tar vi ett vidare grepp av vad kompetens innebär och att det då består av tre huvudsakliga delar.

Kan

Delen som vi kallar kan, eller kunnande, består sin tur av två delar, tekniskt kunnande och erfarenhet. Tekniskt kunnande betyder att man har fått utbildning på den aktuella arbetsuppgiften, man har fått veta hur datorn fungerar, hur läroplanen ska användas eller hur kunderna ska bemötas i receptionen.

Erfarenhet betyder att man har haft möjlighet att över tid applicera sitt tekniska kunnande. Därigenom har man fått ökad erfarenhet av vad som fungerar och vad som inte fungerar, vilket gör att man ökat sitt kunnande överlag. En person med både hög grad av tekniskt kunnande och lång erfarenhet är ofta eftertraktad på arbetsmarknanden.

Vill

Viljan handlar om hur mycket jag vill göra det jag är satt att göra. Hur stor är min motivation för att genomföra den aktuella arbetsuppgiften?

Vågar

Denna del handlar om mitt mod. Kanske är jag rädd för att misslyckas och konsekvenserna det kan få. Eller så är jag rädd för att göra mig själv eller någon annan illa.

Hur du stärker kompetensen

Om du utvärderar personens arbete, pratar med personen och eventuellt med hans eller hennes medarbetare kan du få fram en klar bild av vilken del det är som är "svag".

Om det är det tekniska kunnandet (Kan) så skickar du lämpligen personen på extern eller intern utbildning. Är det erfarenheten (Kan) så handlar det oftast om att ge personen tid att helt enkelt bli mer erfaren, kanske genom att jobba tillsammans med andra som har längre erfarenhet och kan agera mentorer.

Om det är viljan och motivationen som är problemet, så finns det ju gott om tips i denna guide som du just nu läser, läs i så fall igenom de övriga nio tipsen och applicera dem i din vardag. Om det är modet (Våga) det handlar om så kan hjälpa att prata om organisationens syn på misslyckande och konsekvens av dessa. Det kan till exempel också hjälpa att under en period få en handledare som handfast kan hjälpa till under en period.

Gå i aktion

  • Om du har en medarbetare som du upplever har låg motivation, börja med att klargöra vilken av de delarna av kompetens som brister, så att du använder din tid och energi på bästa möjliga sätt.
  • Utvärdera medarbetarens resultat och beteenden på arbetsplatsen genom de verktyg du har tillgängliga för detta.
  • Prata med medarbetaren och lägg fram de olika delarna, kan (tekniskt kunnande + erfarenhet), vill och vågar. Se vad han eller hon själv upplevder som det huvudsakliga problemet.
  • Ta eventuellt in ytterligare input från andra medarbetare som arbetar tillsammans med den aktuella personen.
  • Skapa en handlingsplan tillsammans med personen i fråga, som ni båda åtar er att följa för att hantera situationen och utveckla personens kompetens enligt behov.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.