Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Någon passar under en viss omständighet, men kan vara olämpliga eller ineffektiva under andra omständigheter. 

Individer tenderar att använda en eller kanske två konflikthanteringsstilar, ofta helt omedvetet. 

Effektiv konflikthantering innebär att jag lär mig vilken stil som är effektiv i vilken situation och att jag kan tillämpa den mest effektiva stilen i just den situationen. Genom att våga prova andra sätt att hantera konflikter, lär du dig att känna in konfliktsituationen och variera stilarna efter behov. 

De fem konflikthanteringsstilarna ur Ledarskapsskolan

Lindra

Anpassa sig eller mildra

Denna konflikthanteringsstil innebär att jag värderar relationen till den andre parten högre än mitt eget mål. Genom att anpassa mig suddas olikheter i uppfattningar ut, medan gemensamma intressen betonas. Olikheter erkänns inte öppet.

Denna stil leder till att individen negligerar sina egna intressen/ offrar sig för att tillfredsställa den andra personens behov. Man kanske ger efter för andras synpunkter, är generös och osjälvisk genom att uppfylla andras behov. Denna stil är användbar för kortsiktiga eller tillfälliga lösningar, men se upp! Olika uppfattningar kommer att dyka upp igen och man mår inte bra av att ständigt anpassa sig efter andras behov. 

Tillbakadragen

Undvika eller dra sig undan

Denna konflikthanteringsstill innebär att jag väljer att inte tala om min egen inställning eller den andres. Konflikten ignoreras eller undertrycks. Inblandade parter undviker varandra eller håller tillbaka sina känslor och sin uppfattning.

Frågan förs åt sidan, konflikten skjuts till ett senare tillfälle eller så försöker man dra sig undan när en situation tenderar att bli hotande, vilket leder till att konflikten inte blir helt löst. Konflikten döljs eller ligger latent och kan dyka upp igen.

Kompromiss

Att kompromissa

Denna konflikthanteringsstil innebär att jag tar viss hänsyn till andras önskemål och viss hänsyn till mina. Man försöker finna en ömsesidigt acceptabel lösning som tillfredsställer båda partnerna delvis. Men det krävs också att parterna ger upp något för att få något annat mål eller behov tillgodosett.

Att kompromissa kan innebära att till exempel att splittra upp olikheterna, utbyta förmåner eller att söka en mittposition. Ingen förlorar och ingen vinner. 

Samarbete

Att samarbeta eller att lösa problem

Denna konflikthanteringsstil innebär att jag arbetar både mot mitt mål och med relationen till andra. Man försöker hantera båda på ett tillfredsställande sätt.

Att lösa problem tillsammans vid en konfliktsituation är ett sätt att uppnå en "win-win situation". Parterna träffas för att diskutera likheter och olikheter i uppfattning och komma till en gemensam kreativ lösning. Båda tar lika stort ansvar för att identifiera de underliggande behoven och att hitta alternativ som tillfredsställer dem. 

Genom att klargöra de olika uppfattningarna kan man lära sig av varandra och denna problemlösning kan förebygga konflikter. 

Kamp

Kämpa eller tvinga

Denna konflikthanteringsstil innebär att jag bedömer att mitt mål är viktigare än att vårda relationen i just denna situation. Genom att kämpa fullföljer man sina egna mål, men på den andres bekostnad.Man använder kraft eller auktoritet för att vinna fördelar.

Denna maktorientation kan visa sig genom att använda sin rang eller position i en argumentation genom att hålla inne favörer eller tillgripa ekonomiska sanktioner. 

Ur en sådan konflikt går en person ut som vinnare och den andre förlorar. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.